נוהל יציאה לעבודת חוץ – עודכן ב- 4.2018

בס”ד

נוהל יציאה לעבודת חוץ – עודכן ב- 4.2018

על חבר היוצא לעבודת חוץ חלים הכללים הבאים: 

 1. מפגש הדרכה והסבר עם מנהלת מש”א בנושא זכויותיך וחובותיך בהתאם להחלטות המשק.
 2. בדיקת תנאי העבודה ואישורם ע”י מנהלת מש”א.
 3. אחת לחודש עד ליום  ה-12 לחודש – הגשת תלושי שכר להנה”ח.
 4. אחת לשנה, עד ה-15 לאפריל – הגשת דוחות שנתיים של תכניות הפנסיוניות (פנסיה, גמל, ביטוחי חיים, ביטוח אכ”ע, ביטוח מנהלים) להנה”ח.
 5. אחת לשנה – הגשת טופס 106 לאחר קבלתו מהמעסיק.
 6. על החבר להגיש להנהלת משא טופס 161 ודוחות קופות הגמל וקרנות השתלמות מיד עם קבלתם.
 7. דיווח על קבלת רכב, אם קיבלת, וגודלו, וכל שינוי בנושא. 
 8. דיווח על אירועים חריגים בתחום העסקה.

להלן מידע מסודר אודות ההתנהלות של עובדי חוץ מול גורמים במשק,

ונהלי העבודה החלים עליך כעובד חוץ:

 1. חוזה העסקה  שלב חוזה העבודה הינו שלב קריטי ביחסים שלך עם המעסיק והוא יקבע את הזכויות והחובות שלך, לפיכך:
  1. בשלב המו”מ עם המעסיק החדש – עליך לקיים התייעצות עם מש”א של משואות בכל הנוגע להסכם העבודה ולזכויותיך וחובותיך כעובד. 
  2. לפני חתימה סופית על חוזה העבודה יש לקבל אישור מנהלת משאבי אנוש. 
  3. לאחר חתימת החוזה עליך להביא חוזה חתום לידי משאבי אנוש. 
  4. מכתב התחייבות לגבי זכויות הנובעות מעבודת חוץ – (נספח 1) כל עובד חוץ נדרש לחתום על מכתב התחייבות שמעביר את כל זכויותיו כשכיר לטובת המושב השיתופי.
 2. פרטי בנק לצורכי שכר – להלן פרטי חשבון הבנק אליו נכנסת המשכורת:

בנק מזרחי
סניף 409
מספר חשבון 129626
החשבון מתנהל ע”ש משואות יצחק.

 1. ביטוח פנסיוני(ראה נספח 2 – דף הנחיות לנושא הפנסיה):
  1. בחירת קרן פנסיה / ביטוח מנהלים – עם תחילת עבודתך עליך לדאוג לבחור קרן פנסיה / ביטוח מנהלים עבורו יועברו ההפקדות הפנסיוניות. במידה ויש לך קרן פנסיה / ביטוח מנהלים פעילים אתה יכול לבחור להמשיך קרן זאת. רצוי לפנות למשאבי אנוש לצורך בחירה מושכלת של התכנית הפנסיונית.
  2. בחירת קרן השתלמות – במידה והנך זכאי לקרן השתלמות, עם תחילת עבודתך עליך לדאוג לבחור קרן השתלמות. רצוי לפנות למשאבי אנוש לצורך בחירה מושכלת של התכנית הפנסיונית.
  3. קרן השתלמות (ראה נספח 3) – החבר זכאי לקבל לשווי השכר 75% מפדיון הקרן בעת פדיונה. 
 2. כתב התחייבות בגין זכויות וחובות הנובעות מעבודת חוץ – כעובד חוץ עליך לחתום על כתב התחייבות בגין ההפרשות השונות (פנסיה, פיצויים) שיופרשו לך ע”י מעסיקך. אנא חתום על הטופס הרלוונטי (נספח 3)
 3. חישוב שווי השכרלפי תלוש שכר
  1. שווי השכר של חבר שכיר מחושב מהשכר ברוטו + החזרים של המעסיק (טלפון, נסיעות וכדו’) כפי שמופיע בתלוש השכר.
  2. השווי יחושב לפי המדרגות הבאות:
   1. עד 7,000 ₪ – 25%
   2. מ – 7,000₪ עד 21,000 ₪ – 15%
   3. מ – 21,000 ₪ עד 28,000 ₪ – 8%  
   4. מ – 28,000 ₪ ומעלה – 5%
  3. כל ניכויי הרשות שירשמו בתלוש (אוכל, הלוואות, טיולי עובדים, ביטוחים פרטיים  וכד’) יחשבו כהוצאה פרטית של העובד וישולמו דרך התקציב של החבר. 
 4. נסיעות – 
  1. רכב חברה(ראה נספח 4) במידה ויש לך רכב חברה אנא קרא וחתום על נספח 4 המציג את עלויות רכב החברה ופירוט סוג הרכב שבבעלותך.
  2. רכב פרטי –1. חבר שנוסע ברכבו הפרטי לעבודה והמעסיק משלם לו נסיעות עבודה בלבד:

החזר נסיעות הינו לפי ק”מ ובהשתתפות החבר בשווי השכר. במידה ואין לך רכב חברה עליך לדווח בסוף כל חודש על נסיעות העבודה שלך (בחודשיים הראשונות אנא העבר פירוט למשאבי אנוש והחל מהחודש השלישי ישירות להנה”ח.
החזר נסיעות הינו לפי 1,000 ק”מ ראשונים לפי 1.65 ₪ שאר הק”מ לפי 1.45 ק”מ עד החזר מירבי של 33% משכרך באותו חודש.  החזר ל – 500 הק”מ הראשונים לא יורדו משווי השכר, אלא יינתנו בשלמותם בתקציב. בעוד יתר הק”מ יורדו משווי השכר.

 1. חבר שמשתמש ברכבו הפרטי לטובת העבודה ומקבל מהמעסיק החזר הוצאות בנכויי רשות (במינוס), יזוכה בתקציב בכל סכום ההוצאות (במקרה זה הנטו גדל).
 2. חבר שמשתמש ברכבו הפרטי לטובת העבודה, והמעסיק שילם עבורו ביטוח רכב והוריד את התשלום מהנטו, בניכויי רשות, במקרה זה –נחייב את החבר בסכום הנ”ל בתקציבו.

 

 1. שמירה על ילדים – במקרים בהם שני בני הזוג עובדים ואין מי שיהיה עם הילדים (אחרי שעות הגן או במקרה של מחלת אחד מהילדים) יתאפשר לקיחת שמירה. העלות הינה ע”ח השווי. על החבר לדווח למשאבי אנוש על השמירה. החבר יזוכה בעלות השמירה ויחויב בעלותה בשווי השכר של האישה.

 

נספח 1 – כתב התחייבות בגין זכויות וחובות הנובעות מעבודת חוץ

תאריך: __________

 

לכבוד

המושב השיתופי משואות יצחק 

כתב התחייבות 

בגין זכויות וחובות הנובעות מעבודת חוץ

הואיל: והנני הח”מ מועמד/ת ו/או חבר/ת במשואות יצחק מושב שיתופי להתיישבות של הפועל מזרחי בע”מ (להלן: “המשק״):

והואיל והנני עובד מחוץ למשק ו/או לתאגידים שבשליטתו (להלן: “עבודת חוץ“) אצל המעסיק ___________________ (להלן: “המעסיק“); 

 

לפיכך הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 1. כל הזכויות ו/או הסכומים מכל מין וסוג, אשר הגיעו, מגיעים ויגיעו לי בקשר ו/או בגין ו/או כתוצאה מעבודת חוץ ו/או אשר הגיעו, מגיעים ויגיעו לי מהמעסיק בשל עבודת החוץ לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, משכורת, עמלות, בונוסים, משכורות 13, זכויות ו/או סכומי גמלאות, קצבאות, ביטוח מנהלים, פיצויי פיטורים, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח העדר כושר השתכרות, קרנות, דמי הבראה, פדיון ימי חופשה וכיו״ב, הינם שייכים למשק, גם אם מכל סיבה שהיא הם רשומים על שמי ו/או צבורים על שמי בקרנות חיצוניות, והכל בגין התקופה בה אהיה מועמד ו/או חבר במשק.
 2. הנני מתחייב להודיע למשק על כל זכות מהזכויות המפורטות בסעיף 1 לעיל, להעביר למשק בכל עת כל מידע וכל מסמך, אשר יתבקש על ידי המשק בקשר לאותן זכויות. כמו כן לרשום את המשק כמוטב של כל הזכויות האמורות בסעיף 1 לעיל, ולעשות את כל הפעולות אשר תהיינה דרושות על מנת להעביר את מלוא הסכומים ו/או הזכויות האמורות למשק.
 3. הנני נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת למעסיק, להעביר למשק כל מידע, אשר יתבקש על ידי המשק בקשר לזכויות המפורטות בסעיף 1 לעיל, בקשר לעבודת החוץ אצל אותו מעסיק.
 4. הנני מתחייב כי במידה ואעזוב מכל סיבה שהיא את המשק, רשאי המשק לקזז מדמי העזיבה ו/או הגמלה ו/או קצבה, אשר יגיעו לי (אם יגיעו לי), את הסכומים ו/או את ערך הזכויות האמורות בסעיף 1 לעיל ואשר לא עברו בפועל למשק, ובמידה וערך הזכויות שנצברו לטובתי עולים על סכומי דמי העזיבה ו/או הגמלה ו/או הקצבה שיגיעו לי (אם יגיעו), אסב ו/או אעביר את כל יתרת הזכויות כאמור לטובת המשק. 
 5. במקרה בו לא אנצל בפועל את ימי החופשה המגיעים לי מהמעסיק, ואקבל במקומם דמי פדיון חופשה ו/או המרת חופשה ואלה יועברו על ידי למשק כמתחייב על פי האמור בסעיף 1 לעיל, אהיה זכאי לקבל מהמשק תשלום בגין אי ניצול ימי החופשה על ידי, בגובה הסכום אשר ישולם לי ע”י המעסיק.

 

תאריך: __________________________

 

שם:      __________________________

 

חתימה: __________________________

 

נספח 2 – דגשים לחבר ולמועמד בנושאי פנסיה – משואות יצחק

לקראת עבודתך במקום חדש, ברצוננו להביא לפניך מספר נקודות חשובות בכל הקשור לתוכניות הפנסיוניות שלך. תוכניות אלו מנהלות כספים בהיקף משמעותי ועשויות להקנות כיסוי ביטוחי מהותי, ומומלץ לעקוב ולהתעניין אחר תנאי התוכניות והכספים המופנים אליהן.

אין האמור לעיל בא להחליף ייעוץ מקצועי על ידי בעל רישיון בנושא.

 1. עם תחילת עבודתך עשוי המעסיק לארגן לך פגישה עם סוכן / משווק פנסיוני לצורך עדכון וקבלת החלטות בתיק הפנסיוני שלך. פנסיה אינה ביטוח רכב או ביטוח משכנתא. השאלה אינה “יש או אין”, אלא “עד כמה תואם לצרכים שלי ושל משפחתי”. ההתאמה אמורה להיעשות ע”י הסוכן / המשווק שפתח לכם את התוכנית (עם תחילת עבודתכם במקום העבודה התייעצות אתו ובמידת הצורך דברו גם עם היועץ של המשק (חיבור דרך מנהל כספים או משאבי אנוש).
 2. מומלץ לעבור על הדוחות השנתיים המתקבלים בד”כ בחודש מרץ – לראות שהגיעו הדוחות של כל התוכניות, שהנתונים הגיוניים, ובמידה ויש משהו לא ברור מומלץ לפנות למשאבי אנוש לבדיקה של היועץ הפנסיוני של המשק.
 3. ניתן לקבל בכל עת מידעים מסוכן הביטוח / החברה המנהלת של הפנסיה, הביטוח או הגמל. זאת ללא כל עלות – כל מה שנדרש הוא פניה בטלפון או באתר האינטרנט של החברה.
 4. חשוב  לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים למקרה נכות / אבדן כושר עבודה ולמקרה מוות – אותם אפשר לבטח בפנסיה או בביטוח מנהלים.
 5. במידה ויש חוסר שביעות רצון מהתוכניות – ניתן להחליף (“לנייד”) לתוכנית אחרת, ללא כל עלות. יש כמובן לעשות זאת בזהירות, מכיוון שיש תוכניות שלא ניתן לחזור אליהן וזהו צעד חד כיווני.
 6. לדמי הניהול עשויה להיות השפעה מהותית על גובה הצבירה / גובה הפנסיה בגיל פרישה. יש לוודא שמשולמים דמי ניהול סבירים.

להלן מפורטים דמי ניהול “סבירים” במידה והתוכניות שלכם אינן מנוהלות על פי ההסדר עם “כלל פנסיה וגמל”. תנאים אלו הינם תחת ההנחה שקיים סוכן מטפל:

 1. דמי ניהול מצבירה בפנסיה מקיפה: 0.25%
 2. דמי ניהול מהפקדה בפנסיה מקיפה: 3%
 3. דמי ניהול מצבירה בקופות גמל וקרנות השתלמות: 0.5%-0.85% 
 1. לידיעתכם קיים הסכם בנושא זה למשק עם “כלל פנסיה וגמל” המספקים טיפול ישיר לחברים (ללא סוכן), ובמידת הצורך ניתן להעביר תוכניות קיימות בהתאם להסדר של המשק:
  1. דמי ניהול מצבירה בפנסיה מקיפה: 0.2%
  2. דמי ניהול מהפקדה בפנסיה מקיפה: 1.75%
  3. דמי ניהול מצבירה בקופות גמל וקרנות השתלמות: 0.3% 
 2. לשאלות אתם מוזמנים לפנות למנהל משאבי אנוש או למנהל הכספים.

נספח 3 – קרנות השתלמות

משואות אינה רואה עדיפות לפתיחת קרן השתלמות על פני עליה בשכר בגובה דומה. אולם מכיוון שיש מעסיקים שמטעמי מס אינם רוצים להמיר הטבה זאת לשכר חודשי, הוחלט לאפשר קבלת חלק יחסי מתוך קרן ההשתלמות  (אותו חלק שהמעסיק היה מעביר לעובד כשכר במידה ולא היה נותן לו קרן השתלמות).

כידוע הקרן מורכבת מ: 

 1. עד 2.5%  הפרשות של העובד, הפרשות שבגינן החבר קיבל שווי (השווי מחושב מהברוטו).
 2. בד”כ עד 7.5% הפרשות המעביד – הפרשות  שעד כה החבר לא קיבל בגינן שווי שכר.

 

לאחר דיון בנושא הוחלט כי כספים שהופקדו בקרן השתלמות החל מ-1.1.2009, ושיפדו החל מה 1 לינואר 2015, יזכו את החבר בחלק היחסי שמהווה את הפרשות המעביד לקרן (5% או 7.5%) חלק עליו החבר לא קיבל שווי. סכום זה יועבר לשווי השכר של החבר. ומסכום זה הוא יזוכה ב- 12.5% ל”שווי גמול שכר”.

לדוגמא – עובד שהמעסיק הפריש לו 7.5% הפרשות לקרן השתלמות ונצברו בקרן ביום הפדיון  100,000 ₪. יקבל לשווי השכר: 75,000 ₪  ומתוך סכום זה יקבל “גמול שווי שכר”  12.5% זיכוי לתקציב בסך:  9,375 ₪.

 

נספח 4  – רכב חברה – עובדי חוץ

עובד חוץ שמקבל רכב ממקום עבודתו אינו זכאי לתקציב רכב ומחויב בעלויות שונות (ראו פרוט בהמשך) אנא חתום על הטופס המצורף. 

 1. הורדת תקציב רכב – חבר שיש בבעלותו רכב ע”ח החברה לא יקבל תקציב רכב (350 ₪) 
 2. חיוב קבוע – בכל חודש  יחויב החבר בסכום גלובלי קבוע של 360 ₪ בכל חודש.
 3. תוספת לרכב עבודה גדול (7 מקומות) – התוספת בגין קבלת רכב עבודה גדול הינה 250 ₪ באחריות החבר לעדכן באימייל את משאבי אנוש והנה”ח במידה והועמד לרשותו רכב גדול.
 4. שני רכבים במשפחה – משפחה שברשותה שני רכבי חברה צמודים – תחויב בנוסף ב – 250 ₪ 

 

אני מאשר כי קראתי את הנוהל המפרט את עלויות רכב חברה 

החל מתאריך ____________יש ברשותי רכב חברה . אני מודע כי במידה ויוחלף לי רכב חברה לדגם גדול יותר חלה עלי אחריות לעדכן את משאבי אנוש והנה”ח במייל בפרטי הרכב החדש. להסרת הספק, עלויות הרכב יחולו מהמועד בפועל של  קבלת הרכב או החלפתו ברכב גדול. 

שם החבר -_____________________

מקום עבודה – ____________________

סוג הרכב – ברשותי רכב (שם  הרכב ואת הדגם שלו ) דגם  ____________________________        רכב ל 5 נוסעים / רכב ל 7 נוסעים (מחק את המיותר)

חתימת החבר – ______________________

 

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן