נוהל מימון לימודים

בע”ה

נובמבר 2017

 

נוהל מימון לימודים

 • רקע

נוהל זה בא להסדיר את נושא אישור מימון לימודים לחברי משק. מובהר כי בנוהל זה המונח “לימודים” כולל – לימודים אקדמאיים (לתואר ראשון ולתארים מתקדמים) ו/או לימודי תעודה ו/או לימודים מקצועיים אחרים. 

 • בקשת חבר לקבל זיכוי מהמשק בגין לימודים.
 1. חבר המעוניין ללמוד במימון המשק, יגיש טרם תחילת לימודיו בקשה בכתב לאישור השתתפות בלימודים למנהלת משאבי אנוש. בבקשה יפרט החבר את שם המוסד בו הוא מבקש ללמוד, היקף שעות הלימודים הצפוי, עלות הלימודים הצפוי ופרטים נוספים ככל שיידרש.
 2. הבקשה לאישור מימון הלימודים, תיבחן ע”י ועדת מש”א ע”פ הקריטריונים הבאים :
  1. רמת הפגיעה בחובת העבודה וברמת ההשתכרות בזמן הלימודים.
  2. היתכנות רמת ההשתכרות מלימודים אלו.
  3. שיעור רמת עלייה בשכר כתוצאה מלימודים אלו.
  4. אם יש בלימודים אלו להעשיר את חיי הקהילה במשק.
  5. התרומה האישית לחבר מלימודים אלו.
 3. לאחר בחינת הקריטריונים תודיע ועדת מש”א לחבר בכתב את החלטתה. 
 • מימון הלימודים:
  1. במידה והמשק מעוניין כי החבר ילמד את תחום הלימודים: 
   1. המשק ישלם ויממן את שכר הלימוד מול הצגת קבלות תשלום.
   2. החבר יחתום עם המשק על הסכם לימודים שיכלול התחייבות לסיים את הלימודים בפרק זמן קצוב שיקבע, ולהביא תעודת סיום למש”א, ולעבוד מספר שנים במקצוע (יפורט בנספח).
  2. במידה והחבר מעונין בלימודים – בתחום מקצועו:
   1. החבר יממן את לימודיו מכספו וישמור את הקבלות ו/או החשבוניות בגין שכר הלימוד עד תום לימודיו. 
   2. החבר יחתום על הסכם לימודים בו הוא יתחייב לסיים את לימודיו, ולהביא תעודת סיום למש”א.
   3. לאחר סיום לימודיו יינתן לחבר החזר שכר הלימוד באופן מדורג. ההחזר יותנה בעליית השכר בגובה של לפחות 10% משכרו הקודם, טרם תחילת לימודיו, ויתחיל מיום עליית שכר זה. שיעור ההחזר החודשי יהיה 15% משכר הלימוד, עד להחזרת מלוא שכר הלימוד.
  3. במידה והחבר מעונין בלימודים – שאינם בתחום מקצועו:
   1. החבר יממן את לימודיו מכספו וישמור את הקבלות ו/או החשבוניות בגין שכר הלימוד עד תום לימודיו. 
   2. החבר יחתום על הסכם לימודים בו הוא יתחייב לסיים את לימודיו, ולהביא תעודת סיום למש”א.
   3. החבר יהיה זכאי להחזר לימודים כמפורט לעיל, כאשר ישתכר מעבודתו החדשה שהתאפשרה לו בעקבות לימודיו, בהתאם להיקף חובת העבודה הנדרשת במשק.

 

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן